„Еразъм+“ e eвропейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014г.  Тя е създадена, за да подкрепя дейностите в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор, като има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, насърчава заетостта и поставя акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма „Еразъм+“ включва три основни Ключови дейности:

КД 1 – Образователна мобилност за граждани

КД 2- Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

КД 3 – Подкрепа за реформиране на политиките

Училищно образование КД101

В  рамките на  Ключова  дейност  1  в  областта  на  училищното  образование  се отпуска  финансиране  за  проекти  за  мобилност  на: училищен  персонал (преподавателски  и  непреподавателски,  включително училищни  директори  и  др.), работещ в  изпращащото(ите)  училище(а.),  както  и  друг образователен  персонал (експерти в РУО на МОН, училищни съветници, педагогически съветници, психолози и  др.), участващ в стратегическото развитие на изпращащото(ите) училище(а).

Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на:

Участие в структурирани курсове или обучения в чужбина;

Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, работеща в сферата на училищното образование;

Образователната мобилност в сферата на училищното образование с цел преподаване дава възможност на директори, учители или друг училищен персонал да преподават в партньорски училища в друга европейска страна.

Професионално образование – КД 102

Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО).

Мобилността за обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение е насочена към чираци и обучаеми в професионални гимназии и центрове за професионално обучение, както и наскоро дипломирали се ученици от професионални гимназии / чираци.

Мобилността за учители с цел преподаване дава възможност на преподавателски персонал да преподава в партньорски организации в сферата на ПОО в друга страна. Освен това се дава възможност на представители на предприятия да предоставят обучение в други институции в сферата на ПОО в чужбина.

Мобилността с цел обучение на преподавателски и непреподавателски състав от сферата на ПОО дава възможност за професионално развитие на участниците под формата на стаж или период на наблюдение в предприятие или друга организация в сферата на ПОО.

В рамките на Ключова Дейност 1 в областта на професионалното образование и обучение се отпуска финансиране за проекти за мобилност на:

Обучаеми (Ученици / Чираци) в системата на ПОО;

Персонал (Учители / Обучители) в системата на ПОО

Висше образование КД103

Мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал в сферата на висшето образование.

Преди реализиране на студентска мобилност или мобилност на персонала (преподавателски и административен), изпращащата и посрещащата организация подписват заедно със студентите/персонала Споразумение за обучение (Learning Agreement)/Споразумение за мобилност (Mobility Agreement).

Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност”, сектор „Висше образование” могат да бъдат:

 • Институции за висше образование, които притежават Еразъм Харта за Висше образование и са регистрирани в Програмна страна.
 • Национални Консорциуми за мобилност, състоящи се най-малко от три легитимни организации, (включително две изпращащи висши училища), регистрирани в Програмна страна.

Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование са насочени към: Развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование; Насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители; Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици; Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование; Подпомагане на признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво, посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране и др. Участие в дейностите на Програмата могат да вземат всички държавни или частни организации/институции, активни в областта на училищното образование, или всяка друга област, свързана с него.

Стратегическите партньорства в областта на професионалното образование и обучение са насочени към: Предлагане на методи, практики и иновативни учебни програми в областта на професионалното образование и обучение, с цел насърчаване съответствието между учебните програми и потребностите на пазара на труда в подкрепа на създаване на качествени методи, и развитието на добри практики; Подпомагане признаването и сертификацията на знания, и компетентности на национално ниво чрез ефективни системи за осигуряване на качеството на учебните резултати посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране; Създаване на гъвкави възможности за развитие на обучаемите в сферата на професионалното образование и обучение; Приложение на кредитния трансфер (ECVET) и осигуряване на качеството (EQAVET) от страна на институциите в областта професионалното образование и обучение; Участие в дейностите на Програмата могат да вземат всички държавни или частни организации/институции, работещи в областта на професионалното образование и обучение, или всяка друга област, свързана с него.

Стратегическите партньорства в сферата на висшето образование подкрепят европейското сътрудничеството между организации, активни в областта на висшето образование с цел развитие, трансфер и внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики.

Сред възможните теми на проектите са:
 • Развитие, тестване и прилагане на иновативни практики (методи на обучение, създаване на нови курсове и схеми за обучение, консултиране и подкрепа) с цел повишаване качеството на преподаването и услугите във висшите учебни институции;
 • Сътрудничество между институциите в сферата на висшето образование и местните общности за насърчаване на местното развитие в международен план;
 • Прилагане на международни инициативи за насърчаване на социалното включване и предприемачеството;
 • Разработване на съвместни учебни / интензивни програми;
 • Развитие на виртуалната мобилност, използване на ИКТ и на отворени образователни ресурси, развитие на гъвкава система за обучение;
 • Подпомагане признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво чрез ефективни системи за осигуряване на качеството на учебните резултати, посредством Европейски и национални квалификационни рамки.
Участие в дейностите на Програмата могат да вземат всички държавни или частни организации/институции, активни в областта на висшето образование, или всяка друга област, свързана с него.

Третата ключова дейност на програма „Еразъм+” – „Подкрепа за реформиране на политиките” има за цел да улесни модернизацията на системите за образование и обучение, чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки.

Дейностите в подкрепа на реформирането на политиката са насочени към постигане на целите на Дневния ред на европейските политики, и по-специално на стратегията „Европа 2020“, стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) и Европейската стратегия за младежта. Ключовa дейност 3 е разделена на два основни типа дейности: децентрализирани дейности и централизирани дейности. Децентрализираните дейности по Програма „Еразъм+“ за България се управляват от Център за развитие на човешките ресурси – Националната агенция „Еразъм +“, а централизираните дейности се осъществяват от Изпълнителната агенция на Европейската комисия в Брюксел.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СРЕЩИТЕ ЗА МЛАДЕЖКИ ДИАЛОГ?

Младежкият диалог има за цел насърчаване на активното участие на младите хора в демократичния живот и на дебата по основните въпроси, които ги засягат.

Проектите за младежки диалог дават възможност на младите хора да си взаимодействат с лицата, отговорни за вземането на решения, по въпроси, засягащи младежите, и да оказват влияние върху политиката и по-специално на стратегия на ЕС за младежта.

КАКВИ ДЕЙНОСТИ СА ВЪЗМОЖНИ?

Проектите могат бъдат с продължителност 3 и 24 месеца и не се нуждаят от партньор от друга държава, освен ако не се организират транснационални срещи. Младите хора трябва да ръководят и да участват активно в дейностите на всички етапи от проекта от подготовката до проследяването.

ТИПИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧВАТ:

 • Национални срещи и международни семинари, предоставящи възможност за обмен на информация, дебати и активно участие на младите хора в диалог с лица, отговорни за формиране на политиките, по въпросите на младежкия диалог и Стратегията на ЕС за младежта;
 • Национални срещи и международни семинари, които да подготвят официалните младежки конференции, организирани през всеки семестър от страните членки, председателстващи Европейския съюз;
 • Събития, които насърчават дебатите и обмена на информация по теми, касаещи младежките политики и свързани с дейностите, организирани по време на Европейската младежка седмица;
 • Консултации с млади хора с цел установяване на техните нужди, свързани с участието в демократичния живот (онлайн консултации, анкети, сондажи, и др.);
 • Срещи и семинари, информационни събития или дебати между млади хора и лица, отговорни за формиране на политиките, или експерти в областта на младежта по темите на участието в демократичния живот;
 • Събития, симулиращи функционирането на демократичните институции и ролята на лицата, отговорни за формиране на политиките в рамките на тези институции.

 КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Организации с нестопанска цел, асоциации, НПО, европейски младежки НПО, публични институции на местно или регионално ниво, установени в програмна държава.

 КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

 • организации с нестопанска цел, асоциации, НПО;
 • европейски младежки НПО;
 • публични институции на местно или регионално ниво.

 ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ

Млади хора на възраст между 13 и 30 години от държавите, включени в проекта.

Лица, отговорни за формиране на политиките

 БРОЙ УЧАСТНИЦИ

Минимум 30 млади участници

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

 1. Съществуваща регистрация в EULogin
 2. Валиден PIC и регистрация в Портала за участниците
 3. Прилагане на документи на организацията в Портала за участниците
 4. Попълване и подаване на електронен формуляр
 5. Попълване и прилагане на всички изискуеми приложения към формуляра за кандидатстване
 6. Подаване на формуляра за кандидатстване и съпътстващите го документи на хартиен носител по пощата